OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA,
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW FARMACJI (ZZPF)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – pragniemy poinformować, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF) w Warszawie przy ulicy Gen. Meriana Coopera 6b/10, 01-315 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII dla m. st. Warszawa NIP: 5223098180, KRS:0000690692.

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Gen. Meriana Coopera 6b/10, 01-315 Warszawa elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa podczas rejestracji na portalu internetowym www.zzpf.org.pl, albo zostały pozyskane od Użytkowników tego portalu, działających w imieniu i na rzecz Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności, na następujących podstawach:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednej lub w większej liczbie celów określonych w niniejszej klauzuli;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych jest niezbędne dla osiągnięcia jednego lub więcej następujących celów:

 • realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia na produkty oferowane przez Administratora Danych na portalu internetowym www.zzpf.org.pl;
 • wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • skontaktowania się z Panią/Panem przez Administratora Danych lub upoważnione przez niego osoby, odnośnie realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia na portalu internetowym zzpf.org.pl;
 • udzielenia przez Administratora Danych odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na portalu internetowym zzpf.org.pl.

Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

5. KATEGORIE PRZETWRAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja przez Administratora danych celów, określonych w punkcie 4 powyżej, łączy się z niezbędnością przetwarzania przez Administratora następujących Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • numer legitymacji studenckiej.

Podanie przez Panią/Pana ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem Danych. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora Danych.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

7. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator Danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora Danych na Pani/Pana rzecz oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych:

 • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe, dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora Danych oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
 • jeżeli przetwarzane dane osobowe staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), to ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora Danych o usunięcie swoich danych osobowych, tj. (i) kiedy dane te przestaną być potrzebne Administratorowi Danych do celów, o których Panią/Pana informował, (ii) kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile Administrator Danych nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, (iii) jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo (iv) jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora Danych;
 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych, albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem Danych, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora danych;
 • aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niektórych celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, Administrator Danych poprosił Panią/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości e-mail wysłanej do Administratora Danych, co będzie miało ten skutek, że przetwarzanie, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celach, dla których zgoda ta była wyrażona;
 • jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator Danych nie potrzebuje już określonych danych może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony czas, np.: sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń, Administrator Danych nie dokonywał żadnych operacji na Pani/Pana danych osobowych, a jedynie je przechowywał;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275.
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2024 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF

Uruchomiono zadanie harmonogramu