Drodzy przedstawiciele branży farmaceutycznej, medycznej, farmaceuci, technicy farmaceutyczni, koledzy i koleżanki!

W związku ze zbliżającą się datą 10.9.2018 do której ZZPF zobowiązał się do przedstawienia swoich pomysłów na rewalidacje zawodu technika farmaceutycznego oraz zmiany dotyczącej wprowadzenia opieki farmaceutycznej, uprzejmie przedstawiamy nasze założenia do publicznej debaty – konsultacji społecznej.

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że przedstawione punkty służą wypracowaniu wspólnego konsensusu w tym temacie. Dlatego przypominamy, że konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi ZZPF z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz innymi uczestnikami rynku farmaceutycznego, po to, by zasięgnąć opinii na temat różnych istotnych kwestii dla przyszłości farmacji w Polsce.

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, przygotowania propozycji dla instytucji i osób, które poprzez proponowanie zmian w ustawodawstwie, mogą przyczynić się do ustalenia niekorzystnych dla naszego środowiska zmian. W związku z tym, że zmiany te mogą w pewien sposób dotknąć naszych członków bezpośrednio lub pośrednio poprzez np.: skutki proponowanych przez administrację działań, będziemy aktywnie śledzić wszelkie debaty dotyczące grupy zawodowej magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie przez ZZPF perspektyw i potrzeb osób pracujących w całym sektorze farmaceutycznym i wspólna praca nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować zróżnicowane potrzeby.
Zwracamy się o kulturę i konstruktywne uwagi godne zawodów pracujących z pacjentami w całej Polsce, taka odpowiedzialności do czegoś zobowiązuje.

Nasze założenia ustalone w drodze zorganizowanych grup fokusowych pracy z farmaceutami i technikami farmaceutycznymi: 

1. Każdy magister i technik w aptece pracuje na swoim haśle.
2. Wprowadzamy zasadę: No pharmacist no trade, czyli bez farmaceuty na zamianie nie ma sprzedaży – musi być obecny w godzinach pracy każdej apteki.
3. Wprowadzamy pojęcie odpowiedzialnego farmaceuty, który w określonych godzinach nadzoruje prace apteki.
4. Jeśli farmaceuta zgłoszony jako kierownik, lub jako odpowiedzialny farmaceuta podczas zmiany nie będzie na zmianie, karą jest pozbawienie prawa zawody na określony czas.
5. Poddajemy rewalidacji dwa zawody technika i farmaceuty oraz określamy zakres i efekty nowych usług farmaceutycznych, w tym celu ZZPF powołuje Komitet ds. Negocjacji Usług Farmaceutycznych, który w swoim składzie ma przedstawicieli wszystkich zawodów do rozmów z Ministrem Zdrowia oraz decydentami. 
6. W ramach pracy związku wprowadzamy linię wsparcia dla farmaceutów i techników, która będzie wspierać każdego z Naszych członków.
7. Wprowadzamy egzamin państwowy dla farmaceutów i techników farmaceutycznych co da szanse sprawdzenia umiejętności po skończonych studiach. 
- Każdy ma możliwość tylko 3 zaliczeń po tym, nie może nigdy więcej uzyskać prawa wykonywania zawody. 
8. Kształcenie technika farmaceutycznego (w przypadku braku możliwości podwyższenia kwalifikacji na uczelniach medycznych) w formie akredytowanych przez uczelnie i wydziały farmaceutyczne, państwowych szkół policealnych dziennych z egzaminem państwowym ustalanym na uniwersytecie. 
9. Możliwość i konieczność zdobywania punktów za szkolenia dostosowane do wiedzy i potrzeb TF oraz uczestnictwo w szkoleniach ogólnych dla całego personelu farmaceutycznego (tutaj farmaceuty i technika) 
- określone ilości punktów jakie ma zebrać technik w określonym czasie. 
10.. Funkcja magistra farmacji jako osobistego mentora, którego zadaniem jest nadzorować pracę technika na stażu i rzetelnie realizować program praktyki
11. Czas stażu TF winien być uzależniony być od decyzji magistra farmacji, który ocenia stan wiedzy i przygotowania technika do pracy w aptece, w maksymalnym czasie 2 lat – lat z podziałem na części 1,2,3, 4 lub moduły - każdy moduł zdawany w sposób transparenty pytania przesyłane na adres apteki magister mierzy czas i wysyła w zwrotnej kopercie. Proces nadzoruje ośrodek akademicki. 
12. Technik farmaceutyczny może uzyskać kształcenie uzupełniające do tytułu licencjata oraz - jeśli to możliwe - pomostowe studia magisterskie (wtedy zawód wygasłby samoistnie), ale przy zdaniu egzaminu wstępnego na wydziale farmaceutycznym jaki obowiązuje magistra farmacji. 
13. Analiza interakcji i działania farmakologicznego w zakresie podstawowym substancji innych niż z wykazu A, w tym doradztwo i sprzedaż 
– tutaj należy oprzeć na protokole, kiedy referować do farmaceuty wybrać leki oraz zakres technik mówi , że jest interakcja ale farmaceuta ocenia jej ważność – istotność kliniczną. 
- Należy przygotować listę leków które wymagają bezwzględnej konsultacji z farmaceutą. 
- W przypadku punktów aptecznych w oddaleniu, możliwość konsultacji zdalnej oraz wyznaczenie farmaceutów od prowadzenia OF opłacanych z NFZ.
14. Samodzielne prowadzenie punktów aptecznych przez TF – tylko na takich miejscach, gdzie trudno o personel do pracy. 
- Dać im możliwość wydawania wszystkiego w miejscach, gdzie nie ma apteki w okolicy kilkunastu kilometrów, zrobić tak jak jest w Finlandii. 
- Farmaceuta do OF przyjedzie w określonych dniach opłacany z NFZ.
15.. Podleganie kontroli, obowiązkowym rejestrze i przynależność do izby lub organizacji branżowej np. ZZPF stanie się regulatorem. 
- Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór członków w trzech kategoriach: magister farmacji, technik farmaceutyczny, studenci farmacji. 
16. Rekrutacja technika farmaceutycznego winna odbywać się przy udziale magistra farmacji, aby mieć możliwość zbudowania wzajemnego zaufania co do fachowości personelu. 
17. Pomoc technika dla farmaceuty w wykonywaniu podstawowych czynności pomocniczo-leczniczych, tj. pomiar cukru we krwi, zmierzenie ciśnienia, sprawdzenie BMI, szkolenie z właściwego zaopatrywania ran niewymagających konsultacji lekarskiej.
- ustalenie zakresu i planowanego efekty na poprawę zdrowia publicznego.
- czynności określone zakresem czynności, żeby nie było nakładania się. 
18. Powstanie nowego zawodu pomocy aptecznej, która zajęłaby się sprawami zaopatrzeniowymi, porządkowymi i biurowymi w formie kursu.
19. Minimalne wymagania dotyczące wyksztalcenia.

Dziękujemy za wspólną prace nad postulatami, czekamy na wasze opinie!

Z wyrazami szacunku,

Dr n. farm. Piotr Merks (MPharmS)
Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF)
Chairman of the Pharmaceutical Workers' Trade Union (ZZPF)
Strona/Website: www.zzpf.org.pl